privaatsuspoliitika

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ INFORMACJE O PLIKACH COOKIES STRONY INTERNETOWEJ

Dokument ten ma za zadanie wskazać Użytkownikom strony zasady korzystania przez nich z funkcjonalności oferowanych na stronie internetowej sklepu.

W dokumencie można odnaleźć informacje dotyczące m.in. zakresu oraz rodzaju pobieranych danych osobowych oraz zasad działania plików, zwanymi plikami cookies.

Każdy Użytkownik strony ma swobodny dostęp do niniejszego dokumentu zamieszczonego na stronie głównej strony sklepu internetowego. W razie jakichkolwiek pytań zalecanym jest skontaktowanie się z Administratorem strony, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji.

Niniejszy dokument może być swobodnie utrwalony, pobrany lub pozyskany przez Użytkowników strony internetowej sklepu.

W przypadku niezgodności zapisu lub zapisów niniejszego dokumentu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, pierwszeństwo stosowania mają te przepisy.

I Informacje wstępne

 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej sklepu jest Henryk Owczarz, prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG pod nazwą: FIRMA E.H.O. Henryk Owczarz o numerze NIP: 937-107-28-14 oraz REGON: 240100023 działającą pod adresem: ul. Serdeczna 16, 43-344 Bielsko Biała.
 2. Strona internetowa sklepu działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm. ), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do celów wskazanych w polityce prywatności.
 4. Dane osobowe nie są upowszechniane, sprzedawane, udostępniane ani w jakikolwiek inny sposób przetwarzane ponad cel w którym zostały zebrane.
 5. Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych wyłącznie podmiotom do tego upoważnionym na mocy umów zawartych z podmiotami.
 6. Administrator stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych a w szczególności dokonuje zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem lub przekazaniem, przetwarzaniem przez osobę nieupoważnioną.
 7. Administrator stosuje się do wymogów stawianych przez ustawy regulujące bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych i postępuje zgodnie z zalecaniami w nich zawartymi.
 8. Dostęp do danych osobowych ma wyłącznie Administrator, upoważnieni pracownicy oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umów powierzenia.
 9. Wszyscy pracownicy Administratora są odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych a podmioty współpracujące z Administratorem stosują się do wytycznych związanych z bezpieczeństwem informacji.
 10. Administrator informuje, że w przypadku konieczności przekazania danych osobowych podmiotom innym niż wskazane powyżej, może to następować wyłącznie w sytuacji gdy podmiotem kierującym zapytanie o dane osobowe posiadane przez Administratora jest instytucja państwowa lub funkcjonariusz publiczny wyłącznie na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określanych przepisami prawa.
 11. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

II Informacje o zakresie oraz celach zbierania i przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 3. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 4. jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
 5. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą; za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora danych i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do celów wskazanych poniżej:
 1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów;
 2. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 3. dostawy produktów i obsługi reklamacji;
 4. przesyłania informacji reklamowych dotyczących produktów w ramach usługi Newsletter.
 1. Użytkownik korzystający z usług wskazanych przez Administratora podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 2. Podanie danych jako obowiązkowe nie jest obowiązkowe, ale niezbędne w celu świadczenia usług określonych przez Administratora.
 3. Administrator w przypadku zawierania umów sprzedaży przekazuje zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi w celu realizacji warunków zawartej umowy poprzez jego dostarczenie.

III Informacje o prawie każdego Użytkownika do żądania dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania

oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania przez Administratora

 1. Każdy Użytkownik korzystający ze strony internetowej sklepu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdy Użytkownik posiada prawo do dokonywania kontroli przetwarzania jego danych osobowych, znajdujących się w zbiorze danych Administratora.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo żądać: uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania informacji dotyczących danych osobowych, które go dotyczą w szczególności prawo do żądania trwałego lub czasowego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia tych danych.
 4. Każde żądanie Użytkownika strony powinno być zgłaszane Administratorowi.
 5. W celu umożliwienia skutecznego skontaktowania się z Administratorem, w niniejszym dokumencie wskazane są dane kontaktowe pod którymi można dokonywać stosownych zgłoszeń.
 6. Administrator deklaruje, że po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika bez zbędnej zwłoki, w najszybszym możliwym czasie ustosunkuje się do żądań Użytkownika.
 7. W przypadku żądania przez Użytkownika strony internetowej usunięcia jego danych osobowych, usunięciu, zgodnie z przepisami powszechnie obwiązującymi nie podlegają dane osobowe znajdujące się w dokumencie sprzedaży, w związku z obowiązkiem przechowywania ich dla potrzeb fiskalnych.

IV Informacja o plikach cookies

 1. Strona internetowa sklepu korzysta z technologii z wykorzystaniem plików cookies.
 2. Pliki cookies potocznie zwane “ciasteczkami” są danymi informatycznymi zakodowanymi na stronie internetowej.
 3. Poprzez pliki cookies rozumie się w szczególności pliki tekstowe, które zostają przechowywane na urządzeniu z którego korzysta Użytkownik łącząc się ze stroną internetową, przeznaczonymi do korzystania przez niego ze strony internetowej.
 4. Pliki tekstowe poprzez swoje właściwości pozwalają dostosować możliwości urządzenia z którego korzysta Użytkownik do strony internetowej w oparciu o jego indywidualne preferencje.
 5. Poprzez stronę internetową Administrator stosuje różne rodzaje plików cookies. Są nimi:
  1. pliki cookies stałe – czyli takie, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku ewentualnie do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez Użytkownika (przy wykorzystaniu możliwości usunięcia zapisanych „ciasteczek” z przeglądarki;
  2. pliki cookies tymczasowe – czyli takie, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji poprzez np. wylogowanie się ze strony internetowej, opuszczenie strony wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkowników;
 • optymalizacji korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników;
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.
 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 2. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji Użytkowników, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
 4. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej.
 5. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną internetową oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 6. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać również:
 1. czas nadejścia zapytania;
 2. czas wysłania odpowiedzi;
 3. nazwę stacji Użytkownika;
 4. informacje o przeglądarce Użytkownika;
 5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
 6. informacje o adresie IP Użytkownika
 7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście na stronę internetową nastąpiło przez odnośnik;
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony a wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania serwerem.
 2. W celu zmiany ustawień polityki cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. 

V Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić z powodu zmian w prawie powszechnie obowiązującym lub z powodu zmian w polityce rozwoju i działalności Sprzedawcy po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni przed dniem ich wejścia w życie.
 3. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności strony internetowej.
 4. Administrator podaje do wiadomości Użytkowników następujące dane adresowe: FIRMA E.H.O. Henryk Owczarz, ul. Serdeczna 16, 43-344 Bielsko Biała, telefon: sklep@swiece-kosciol.pl lub 606 646 368
 5. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 09.08.2020
etEesti